Het eiland Vlieland en zijne bewoners Boek omslag Het eiland Vlieland en zijne bewoners
Francis Allan
Geschiedenis
Cultuurhistorische Vereniging Eylandt Flielandt
2010
Harde kaft
34
225x145 mm

 

Samenvatting

Gehoor gevende aan eene uitnoodiging, waarbij ik werd aangezocht, om, even als van de eilanden Texel, Wieringen, enz., ook van Vlieland eene beschrijving voor de pers te leveren, zoo bied ik met de uitgave van dit werkje mijnen Landgenooten de vervulling mijner belofte aan. Ik vleije mij, dat ook aan dezen arbeid, even als aan andere mijner pennevruchten, een gunstig onthaal ten deel moge vallen; terwijl het mij, bij mogelijke feilen, aangenaam zal zijn, daarvan door den belangstellenden lezer onderrigt te worden. Dit weinige zou genoegzaam kunnen zijn tot voorberigt, ]ware het niet, dat ik nog een aangenamen pligt te vervullen hadde: ’t is namelijk de openlijke dankbetuiging, welke ik verschuldigd ben aan den Heer J. Kooij, Openbaar Onderwijzer op Vlieland, die mij bij de zamenstelling van dit werkje veel belangrijks omtrent zijn woonplaats mededeelde. Hem zij daarvoor mijnen innigen dank gewijd!

Dat dit werkje vele lezers vinde, wensch ik met al mijn hart.

F. ALLAN.
1857

Opmerking

In dit boekje zijn vier pagina's toegevoegd speciale ter afronding twintig jaargangen "Tien eeuwen eylandt Flielandt"